Dois pré-amplificadores de Peter James Baxandall

 

Tipo Universal

 

Tipo Econômico

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx